Mahal Ang Aking Ama Essay

Pumili ng ilan sa mga gawaing ito upang magamit sa aralin.

 • Awitin o bigkasin ang mga salita sa “Jesus Is Our Loving Friend” (Children’s Songbook, p. 58). Bigyan ang bawat bata ng bigay-siping “ Si Jesus ang Ating Mapagmahal na Kaibigan” (na nasa hulihan ng aralin), at hayaang kulayan ng mga bata ang kanilang mga bigay-sipi.

 • Awitin o bigkasin ang mga salita sa “Aking Ama’y Buhay” (Mga Alituntunin ng Ebanghelyo) o “I Feel My Savior’s Love” (Children’s Songbook, p. 74).

 • Ipakita ang mga larawan ng mga bagay na ibinigay sa atin ng Ama sa Langit at ni Jesus, katulad ng templo, mga hayop, bulaklak, mag-anak, pagkain, kaibigan, tahanan, isang bahay-pulungan, o ang mga banal na kasulatan. (Ang mga larawan ay makukuha mula sa aklatan ng bahay-pulungan, sa Pakete ng Larawan ng Sining ng Ebanghelyo, o mga magasin ng Simbahan.) Tulungan ang mga bata na maunawaan na ibinigay ng Ama sa Langit at ni Jesus ang mga bagay na ito sapagkat mahal nila tayo.

 • Magdala ng isang bagay, katulad ng boteng walang laman, na maaaring paikutin na tulad ng panturo. Paupuin ang mga bata sa sahig nang pabilog at ilagay ang bote sa gitna ng bilog. Paikutin ang bote sa sahig. Kapag ito ay nakaturo na sa isang bata, ang batang iyon ay dapat magbigay ng isang bagay na ibinigay sa atin ng Ama sa Langit at ni Jesus na nagpapakita ng kanilang pagmamahal sa atin. Tulungan ang bawat bata na mag-isip ng sagot kapag pagkakataon na niya. Pagkatapos sumagot ng isang bata, hayaang paikutin niya ang bote nang sa gayon ay maituro nito ang ibang bata.

 • Maghanda ng isang kahon o bag na naglalaman ng ilang bagay na kailangan natin upang mabuhay sa daigdig, katulad ng pagkain, tubig, o mga damit. Ipaliwanag na ang daigdig na ito ay plano ng Ama sa Langit at ni Jesus upang ating matirahan. Ipaliwanag na ang kahon o bag ay naglalaman ng ilan sa mga bagay na kailangan natin upang mabuhay sa daigdig. Bigyan ng ideya ang mga bata tungkol sa isang bagay hanggang sa mahulaan nila kung ano ito. Kapag nahulaan nila ito, alisin ang bagay na ito mula sa kahon o bag. Ipagpatuloy ang laro hanggang sa mahulaan ng mga bata ang lahat ng bagay.

 • Gumawa ng etiketa na nagsasabing Mahal Ako ng Ama sa Langit at ni Jesus upang maisuot o maiuwi ng bawat bata. Maaari mong idikit ang etiketa sa damit ng bawat bata o lagyan ng sinulid ang etiketa at ipasuot ito na parang kuwintas sa bata. Maaari mong naisin na itago ang mga etiketa sa ilalim ng mga upuan ng mga bata bago magklase at hayaang hanapin ng mga bata ang mga ito.


 • "Mabuhay ang bagong kasal!" Sigaw ng mga taong saksi sa pag-iisang dibdib ng aking mga magulang kasabay nito ang malakas na palakpakan matapos ang seremonyas ng kanilang kasal. Malamang lahat ng mga tao ay nagagalak at natutuwa sa araw na ikinasal ang aking Ina at Ama noong Setyembre 29, 1965. Kapareha ng Fiesta ni San Miguel Arkanghel sa bayan ng San Miguel, Surigao del Sur.

  Ayon sa aking mga magulang, ang pag-aasawa ay isang malaking hamon sa kanilang dalawa kung paano nila harapin ang darating na mga pagsubok sa kanilang buhay. Mabigat na responsable ang dapat na tugunan agad at hindi na dapat hintayin pa ang pagsikat ng araw bago solusyonan ang problemang hinaharap. Problemang mag-asawa man o problema ng kani-kanilang mga pamilya. Hindi ganun ka dali ang maging Ina sa edad na Dalawamput Isang taong gulang lamang habang Dalawamput Dalawang taong gulang naman ang aking Ama.

  Pagsasaka ang hanapbuhay ng aking mga magulang dahil Second Year High School lang ang tinapos ng aking Ina, hindi na ito nagpatuloy pa sa pag-aaral dahil sa kakulangan ng pinansyal na pangangailangan. Samantalang Grade 1 lang ang natapos ng aking Ama, dahil bukod sa kakulangan din ng tulong pinanayal sya na ang tumatayong haligi ng kanilang pamilya.

  Ipinanganak ang aking Ina na siVioleta "Violy" Guardalope Coma, sa Bayan ng Saca, Carrascal, Surigao del Sur ng kanyang mga magulang na sina Pedro Yparraguirre Coma at Irenea Poyalis Guardalope noong Mayo 3, 1944. Ang aking Ina ang panganay sa anim na magkakapatid.

  Pangarap nyang maging isang Madre at magsilbi sa simbahan, ngunit sadyang hindi talaga para sa kanya ang tadhanang ikasal sa ating Panginoong Hesus kaya napangasawa nya ang noo'y hindi nya pa gusto, ang aking butihing Ama. Subalit naging aktibo naman sya sa simbahan at nagsilbi bilang Katekista sa mahabang panahon katuwang ang aking Ama.

  Sa Bayan naman ng Patong-patong, Madrid, Surigao del Sur ipinanganak at lumaki ang aking Ama na si Sotico "Tiku" Guillen Hayahay Sr., ng kanyang mga magulang na sina Cayetano Bocarelli Hayahay at Maria Cuadrado Guillen noong Enero 7, 1943. Ayon sa kanyang pamilya ang aking Ama ang pinakamasipag sa lahat ng magkakapatid.

  Maagang napasabak sa gawaing bukid ang aking Ama, sa murang edad subsob na sya sa mabibigat na mga gawain, katulad ng pag tanim ng palay, mais, gulay at iba pa. Sa katunayan sya na halos ang namamahala sa kanilang bukirin, ito ang dahilan kung bakit hindi na nya naipagpatuloy pa ang kanyang pag-aaral. Ayon sa kwento ng aking Ina nag-aral lang ang aking Ama kung paano isulat ang kanyang pangalan at signatura, marunong naman syang mag bilang ng numero at pera, nakakabasa ngunit hindi lahat ng titik at wika.

  Ngunit sa kabila ng kahinaan ng aking Ama may malawak naman itong kaisipan at diskarte sa buhay ayon sa aking Ina. Mas matalino pa ito sa mga taong may pinag-aralan. Mapagmahal, busilak ang puso at may respeto. Abot langit ang kabaitan at kahit kailan ay hindi ito nagrereklamo sa buhay, higit lalo malawak ang kanyang mga pangarap para sa kanyang pamilya at mga Anak. Iyon ang mga katangiang nagudyok sa aking Ina na mahalin ang aking Ama.

  Taong 1958 ng lumipat ng tirahan ang buong pamilya ng aking Ina sa Bayan ng Siagao, San Miguel, Surigao del Sur. At taong 1959 naman lumipat ang buong pamilya ng aking Ama sa Bayan ng Sagbayan, San Miguel, Surigao del Sur. Halos magkalapit lang ang kanilang baryo at isang malaking sapa lamang ang pagitan.

  Isang gabi noong May 18, 1961, kapistahan sa Bayan ng Siagao ng magtapo ang kanilang mga landas sa isang sayawan o tinawag na "Bayle", kung saan gamit pa ang"Petromax light" , na syang nag sisilbing liwanag sa gabing madilim dahil wala pang kuryente sa mga panahon na iyon, lumang klase ng"Ponograph" o "Grapopono" , bilang sound system at ang makalumang tugtugin na mga kanta.

  0 comments

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *